Projektbeskrivning

Projektet avser att utveckla:

  • en ny modell för att samla material från olika arkiv och minnesinstitutioner till en lättillgänglig helhet
  • nya metoder och gränssnitt att tillgängliggöra materialet för forskare och allmänhet
  • nya forskningsfrågor: hur digitala metoder kan ge ny förståelse dels av konstnärskapet som sådant, dels av hur det omtolkats i traditionen.

Ivar Arosenius

Ivar Arosenius alltför tidiga död år 1909 skapade en särpräglad aura som utvecklats i en lång rad utställningar, kataloger och böcker. Varje utställning och studie har varierat bilden av konstnärens liv och verk, till övervägande delen utifrån hans kända konstverk som till större delen återfinns i Göteborgs konstmuseums och Nationalmuseums samlingar. Utställningarna och studierna har baserats på olika urval av det kända materialet: de olika bilderna av konstnären har frammanats eller konstruerats på grundval av olika ambitioner, ideologiska och estetiska trender och praktiska hänsyn. Genom detta projekt kan bilden av konstnären förändras när forskningen, såväl som allmänheten, får samlad tillgång till dessa museers material och dessutom en fullständigare dokumentation av Arosenius liv och verk: brev, fotografier, dagböcker, anteckningar, skisser och andra förarbeten. När detta material, som finns i Göteborgs universitetsbibliotek, digitaliseras och tillgängliggörs tillsammans med det mer välkända, uppstår en mängd möjligheter att förstå konstnären på nya sätt och samtidigt granska de bilder av konstnärskapet som tidigare presenterats. Projektet avser att i såväl forskning som minnesinstitutioner främja analysen av vad institutionernas arkivering och tillgängliggörande betyder idag och betytt i det förflutna för uppfattningen av kultur och kulturarv: dessa insikter skall också berika besökarnas upplevelse och förståelse.

Läs mer